Vedtægter for den selvejende institution Blomster Cafeen af 2017
Navn og hjemsted
§1
Den selvejende institutions navn er ”Blomster Cafeen af 2017”
Institutionen har hjemsted på Glarmestervej 20 i Svendborg
CVR: 3870 8759
Institutionens formål
§2
Formålet er:
- at være et (alkoholfrit) kontakt- og omsorgssted for mennesker med sociale, psykiske eller fysiske problemer,
- at være arbejdsplads og samlingssted for en bred kreds af frivillige medarbejdere.
Formue og administration
§3
Formue og øvrige værdier skal i videst muligt omfang være noteret i den selvejende institutions navn.
Formuen kan øges med midler, som institutionen modtager i arv eller gave, eller som bestyrelsen beslutter skal henlægges.
Institutionens midler skal sikres på betryggende vis, herunder på bankkonti,
Institutionens ledelse
§4
Den selvejende Institution Blomster Cafeen af 2017 er oprettet af Tien Pham, Elmevænget 17, Svendborg og en kreds af medarbejdere fra Blomster Cafeen.
Institutionen ledes af en bestyrelse, som består af 5 - 7 medlemmer.
Det enkelte bestyrelsesmedlem skal være myndigt og skal være bosat i Danmark.
§5
Bestyrelsens medlemmer udpeges for en 2-årig periode senest 1 md. efter hvert kommunalbestyrelsesvalg. Udpegningen gælder fra førstkommende 1. januar.
Bestyrelsen
§6
Bestyrelsen er institutionens højeste myndighed og forestår ledelsen af institutionen.
Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af institutionen herunder påse, at bogføring og formueforvaltning kontrolleres på en tilfredsstillende måde.
Bestyrelsen kan give fuldmagt til, at en person i eller uden for bestyrelsen kan handle på dens vegne (prokura).
§7
Køb, salg og pantsætning af evt. fast ejendom skal godkendes med 2/3 flertal af bestyrelsens medlemmer.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er tilstede, og beslutningerne træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
§8
I bestyrelsesmøderne deltager en medarbejderrepræsentant
§9
Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand hvert år på et bestyrelsesmøde afholdt før 1. januar gældende for det følgende kalenderår.
Bestyrelsen er forpligtet til at fastsætte en forretningsorden.
Forretningsordenen underskrives af alle bestyrelsens medlemmer, der har krav på at få et eksemplar udleveret.
Bestyrelsen kan nedsætte andre udvalg (ad hoc) til løsning af særlige opgaver.
§10
Ordinært bestyrelsesmøde afholdes mindst 3 gange årligt, hvor der på et af møderne udarbejdes budget og på et andet møde godkendes regnskab.
Skriftlig indkaldelse med dagsorden og evt. fuldstændige forslag skal ske med mindst 14 dages varsel, ekstraordinære bestyrelsesmøder med mindst 8 dages varsel.
Ekstraordinære bestyrelsesmøder kan når som helst indkaldes af formanden og skal ske, når næstformanden eller 3 medlemmer skriftligt fremsætter ønske om det over for formanden.
§11
Bestyrelsens forhandlinger og beslutninger føres til referat med fortløbende sidetal. Kopi sendes senest 8 dage efter til bestyrelsesmedlemmerne. Indsigelse mod referatet fremsættes senest på næste bestyrelsesmøde.
§12
Bestyrelsen ansætter og afskediger lederen.
Øvrigt personale ansættes af lederen i samråd med bestyrelsen.
Institutionens leder forestår den daglige drift efter bestyrelsens forskrift og i samråd med denne.
Tegningsret
§13
Institutionen tegnes af den samlede bestyrelse eller af formand og næstformand eller af formand eller næstformand sammen med 2 bestyrelsesmedlemmer.
Formanden kan dog på bestyrelsens vegne ansøge offentlige myndigheder eller Fonde om bevillinger.
Årsregnskab, revision og budget
§14
Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december.
Der udarbejdes et årsregnskab bestående af balance, resultatopgørelse. Årsregnskabet revideres af en revisor.
Denne skal foretage en kritisk gennemgang af regnskabsmaterialet og føre en revisionsprotokol der redegør for eventuelle bogførings- og regnskabsmæssige mangler. Revisionsprotokollen, som skal være til rådighed for bestyrelsen, forelægges hvis der er tilføjelser.
Der afholdes hvert år inden udgangen af april måned et ordinært bestyrelsesmøde, hvortil der indkaldes med skriftlig varsel senest 14 dage før.
Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af mødeleder og referent
2 Forelæggelse af det reviderede årsregnskab

3. Beslutning om anvendelse af eventuelt overskud
4. Forslag
5. Eventuelt
Forslag til bestyrelsesmødet skal være fremsendt til formanden inden udgangen af februar måned.
§15
Bestyrelsen træffer aftale om varetagelse af de administrative opgaver herunder bogholderi, regnskab og løn.
Forslag til budget udarbejdes af institutionens leder og formand og skal godkendes af bestyrelsen.
Vedtægtsændringer
§16
Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal på et ordinært bestyrelsesmøde. Hvis 2/3 af bestyrelsen ikke er mødt frem, kan vedtægtsændringer vedtages med almindeligt flertal på et bestyrelsesmøde, der er indkaldt via et anbefalet brev med 14 dages varsel.
Ophør
§17
Beslutning om institutionens ophør træffes af bestyrelsen efter samme regler som i§ 16.
Efter opløsning af institutionen påhviler det bestyrelsen at fungere, indtil det afsluttende regnskab er revideret og underskrevet, og der er taget stilling til afvikling af aktiver og passiver.
Evt. overskud overdrages til Natteravnene, Støtteforening for Svendborg Hospice, Børns voksenvenner.
Vedtaget med ændringer i §2 og §17 på bestyrelsesmødet 20. november 2018
Tilbage til toppen